ខែ៖ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៩

Newspapers

MHALA: ជួយអ្នកដែលត្រូវការវាបំផុត

ថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៩

បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩២៤ សុខភាពផ្លូវចិត្តអាមេរិចនៃឡូសអេនជឺលេសគឺជាអង្គការមួយក្នុងចំនោមអង្គការសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេស។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំអង្គការនេះបម្រើមនុស្សពេញវ័យជាង ៧.៥០០ នាក់និងយុវជនដែលមានអាយុអន្តរកាល (TAY) ដែលកំពុងដោះស្រាយតម្រូវការសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយមិនមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងអតីតយុទ្ធជនក្រុមគ្រួសារនិងប្រជាជន…

អាន​បន្ថែម