ការតស៊ូមតិ

សុខភាពផ្លូវចិត្តអាមេរិចនៃឡូសអង់សឺឡែសបន្តរបៀបវារៈតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់និងច្បាប់ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិមូលដ្ឋានដែលតែងតែមានហានិភ័យនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ត្រូវបានគេដាក់ស្លាកថាមានស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្ត។

យើងធ្វើការជាមួយដៃគូជាតិរដ្ឋនិងដៃគូក្នុងស្រុកដើម្បីជំរុញរបៀបវារៈរួមក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តធានានូវសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលមានគុណភាពនិងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពពេញមួយជីវិត។

Paper cutouts holding hands