ភាពជាដៃគូ

MHALA មានមោទនភាពក្នុងការធ្វើជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមូលនិធិឯកជននិងអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូនសមាជិកនិងសហគមន៍របស់យើង។