ការិយាល័យកណ្តាល MHALA

វិថីស្រល់ ២០០ ឈុតឈុត ៤០០
ឡងប៊ិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ៩០៨០២-២៣១០
T: ៥៦២-២៨៥-១៣៣០
អ៊ី៖ info@mhala.org

ឆ្នេរឡុងឡាក់

ផ្លូវ ៤៥៦ អេលអិមឡងប៊ិច CA ៩០៨០២
T: ៥៦២-៤៣៧-៦៧១៧
អ៊ី៖ info@mhala.org

ជ្រលងភ្នំ MHALA Antelope

សេវាកម្មពង្រឹងជ្រលងភ្នំជ្រលងភ្នំ
៥០៦ ដបុលយូឃេម៉ានផ្លូវលែនខល, CA ៩៣៥៣៤
T: ៦៦១-៧២៦-២៨៥០
អ៊ី៖ info@mhala.org