បន្ទប់ព័ត៌មាន

ប្រកាស​ថ្មីៗ

ចំណាត់ក្រុម

បណ្ណសារ

ខូឃីដែលឈ្នះរង្វាន់គាំទ្រសុខភាពផ្លូវចិត្ត ការបណ្តុះបណ្តាលការងារ

Cover of Cheers!

The Village Cookie Shoppe is one of Mental Health America of Los Angeles’ social enterprises and part of the organization’s Employment Program. Proceeds from each purchase from The Village Cookie Shoppe and its catering arm benefit MHALA and its integrated suite of services, designed to ensure that individuals with mental health needs achieve healthy, meaningful lives in their communities. Click here to read the full article — will open in a new tab.