កម្មវិធី

Harm-Reduction Outreach Saves Lives

ខែ​មករា 26, 2023
MHALA outreach team in action

The fentanyl epidemic has been a growing concern in many of the communities we provide services to through MHALA’s Homeless Outreach Program (HOP/E6). To help combat the high risk of…

អាន​បន្ថែម

ខូឃីដែលឈ្នះរង្វាន់គាំទ្រសុខភាពផ្លូវចិត្ត ការបណ្តុះបណ្តាលការងារ

ខែធ្នូ 25, 2020
Cover of Cheers! magazine

The Village Cookie Shoppe is one of Mental Health America of Los Angeles’ social enterprises and part of the organization’s Employment Program. Proceeds from each purchase from The Village Cookie…

អាន​បន្ថែម

មេរៀនអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តការផ្តល់សេវាកម្មនិងយុត្តិធម៌សង្គម

ខែវិច្ឆិកា ១៥, ២០២០
Female nurse administering Covid test to man on street

The hurdles brought on by a worldwide pandemic, coupled with months of social unrest, have become unexpected learning opportunities for Mental Health America of Los Angeles. “For nearly 100 years,…

អាន​បន្ថែម

T TAY បានជួយខ្ញុំចេញពីសែលរបស់ខ្ញុំ›

ថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២០
Young man in mask holding paper hearts

Before the COVID-19 pandemic hit Los Angeles County, Julian attended weekly group meetings at the Transition-Age Youth Academy in Long Beach. Every Friday, he and the other TAY students would…

អាន​បន្ថែម

មិនរកប្រាក់ចំណេញ ២ ឡងប៊ិចទទួលបានរាប់ពាន់នាក់ក្នុងការផ្តល់មូលនិធិ

ខែកុម្ភៈ ១៤, ២០២០
Group of businesspeople posing for a group shot

Two local nonprofits recently received grants from Dignity Health – St. Mary Medical Center to expand their services. Mental Health America of Los Angeles – which provides comprehensive mental health,…

អាន​បន្ថែម

សម្រាប់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងខ្លះនៅឡុងប៊ិចដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការងើបឡើងវិញអាចនាំទៅរកផ្លូវអាឡី

ខែមេសា ៥, ២០១៩
Man with back turned wearing AlleyBusters shirt

April marks the two-year anniversary of the establishment of Alleybusters, a partnership between the non-profit Mental Health America of Los Angeles (MHALA) and the DLBA.  The program, which started in…

អាន​បន្ថែម