បន្ទប់ព័ត៌មាន

ប្រកាស​ថ្មីៗ

ចំណាត់ក្រុម

បណ្ណសារ

វេជ្ជបណ្ឌិត Christina Miller ពិភាក្សាអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្ត តុល្យភាពការងារ/ជីវិត នៅក្នុងក្រុមសុខភាពប្រតិបត្តិ

Dr. Christina Miller, President and CEO of Mental Health America of Los Angeles, was one of the featured panelists joining the Los Angeles Business Journal’s Executive Wellness event on Wednesday, May 19th, discussing the importance of taking care of one’s mental health amid a worldwide pandemic and other challenges.

“The social support we get from people around us is key to building resilience,” explained Dr. Miller. “After this past year… prioritizing opportunities to connect with other people will be particularly important.”

The panel discussion recording is available here.