ជីវិតខ្មៅផ្លាហ្សាផ្លាហ្សាវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី

Congressman waving at people on the street