បន្ទប់ព័ត៌មាន

ប្រកាស​ថ្មីៗ

ចំណាត់ក្រុម

បណ្ណសារ

អតីតយុទ្ធជនឡុងប៊ិចរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រក្នុងអត្រាខ្ពស់ជាងខោនធី, រដ្ឋជាមធ្យម

US military raising flag

ខណៈពេលដែលអតីតយុទ្ធជនឡុងប៊ិចទំនងជាក្លាយជាសិស្សបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យហើយទំនងជាមិនសូវមានការងារធ្វើពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រក្នុងអត្រាខ្ពស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអតីតយុទ្ធជននៅក្នុងតំបន់ដែលនៅសល់នៃ Los Angeles ។ បន្តការអាននៅក្នុង Signal Tribune - នឹងបើកនៅក្នុងផ្ទាំងថ្មី.