បន្ទប់ព័ត៌មាន

ប្រកាស​ថ្មីៗ

ចំណាត់ក្រុម

បណ្ណសារ

ពានរង្វាន់មិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ (សហគ្រាស) ចុងក្រោយ

MHALA is a Nonprofit of the Year (Enterprise) Finalist in the 2022 Los Angeles Business Journal’s Nonprofit & Corporate Citizenship Awards!

The awards honored the amazing work of the nonprofit community along with the corporate citizens and businesses that support them. From the tireless work of nonprofit leaders, teams, and programs, to the efforts of individuals and companies who donate their time, funds, and efforts to improve the communities they serve.

Click here to watch the Los Angeles Business Journal’s recap of the 2022 awards.