វិញ្ញាបនប័ត្រអំណោយ

SKU: អំណោយទាន ប្រភេទ

ការពិពណ៌នា

ផ្ញើអំណោយខូឃីឆ្ងាញ់ ៗ ដល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភក្តិសហសេវិកនិងអតិថិជនដែលមានវិញ្ញាបនប័ត្រអំណោយនំឃុកឃីតាមភូមិ!

វិញ្ញាបនប័ត្រអំណោយនេះនឹងត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីមែលទៅអ្នកទទួលបន្ទាប់ពីការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកត្រូវបានបង់។