លំនៅដ្ឋាន

ភាគច្រើននៃបុគ្គលនិងគ្រួសារដែលយើងបម្រើប្រឈមនឹងអស្ថិរភាពលំនៅដ្ឋានឬភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងនាពេលបច្ចុប្បន្នឬពីមុន។ MHALA ជួយដល់តម្រូវការលំនៅដ្ឋាននៅតាមជំហាននីមួយៗក្នុងដំណើរការនេះ - ពីការស្វែងរកលំនៅដ្ឋានរហូតដល់ការទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្ទះសម្បែងរហូតដល់សេវាកម្មរក្សាគេហដ្ឋាន។ ក្រៅពីមានបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមនីមួយៗដែលមានជំនាញខាងបញ្ហាលំនៅដ្ឋាន MHALA មានផ្នែកលំនៅដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនីមួយៗដែលយើងបម្រើ។

ការសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងវិធីសាស្រ្តរបស់យើងចំពោះលំនៅដ្ឋានគឺដើម្បីជួយសមាជិកម្នាក់ៗដើម្បីកំណត់ប្រភេទនៃលំនៅដ្ឋានដែលមានដែលល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេ។ នេះអាចរាប់ចាប់ពីអាផាតមិនផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងសហគមន៍រហូតដល់អង្គភាពដែលមានមូលដ្ឋានលើគម្រោងដែលផ្តល់សេវាកម្មនៅនឹងកន្លែងទៅផ្ទះរួមគ្នា។ MHALA ធ្វើជាដៃគូជាមួយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានជាច្រើននៅទូទាំងខោនធីអិលដើម្បីធានាថាសមាជិករបស់យើងអាចទទួលបានលំនៅដ្ឋានផ្អែកលើគម្រោង។

បន្ទាប់ពីបុគ្គលម្នាក់ៗទទួលបានផ្ទះសម្បែងរាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយសមាជិកនោះក្នុងការថែរក្សាគេហដ្ឋានរបស់ពួកគេនិងបន្តផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវសេវាកម្មដែលពួកគេត្រូវការ។

A group of houses from above

MHALA ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មគេហដ្ឋាននៅក្នុង៖

ឡងប៊ិច

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មចម្រុះ
មហាវិថីឡុងប៊ិច ១៩៥៥, ឡងប៊ិច, CA ៩០៨០៦
T: ៥៦២-៤៣៧-៦៧១៧
លំនៅដ្ឋាន LB@mhala.org 

ជ្រលងភ្នំ Antelope

សេវាកម្មពង្រឹងជ្រលងភ្នំជ្រលងភ្នំ
៥០៦ ដបុលយូឃេម៉ានផ្លូវលែនខល, CA ៩៣៥៣៤
ក្រុមហ៊ុន T-661-726-2850
HousingAV@mhala.org