សេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្ត

បុគ្គលិកកម្មវិធី MHALA ទាំងអស់មិនថាពួកគេជាគ្រូពេទ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរឺអត់មានការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្សេងៗដល់សមាជិករបស់យើង។ សេវាកម្មទាំងនោះអាចរាប់ចាប់ពីការចូលរួមដំបូងនិងការបង្កើតទំនាក់ទំនងនិងការជឿទុកចិត្តជាមួយសមាជិកម្នាក់ៗដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជួយសមាជិកដែលមានសេវាកម្មចាំបាច់ដូចជាការអប់រំការងារឬផ្ទះសម្បែង។

MHALA ក៏បានផ្តល់សិទ្ធិអោយគ្លីនិកសុខភាពផ្លូវចិត្តពីវិញ្ញាសាជាច្រើនដែលអាចផ្តល់ការព្យាបាលផ្លូវចិត្តជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងជាក្រុមដល់សមាជិកបានសមស្របនិងដោយមានការយល់ព្រមពីសមាជិក។ យើងក៏មានក្រុមគ្រូពេទ្យវិកលចរិកនិងគ្រូពេទ្យជំនាញខាងគិលានុប្បដ្ឋាយិកាដែលអាចប្រើបានដើម្បីចេញវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំអោយបានសមស្របនិងតាមតំរូវការរបស់សមាជិកម្នាក់ៗ។

សេវាកម្មនីមួយៗដែលយើងផ្តល់ជូនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃជួរសេវាកម្មដែល MHALA ផ្តល់ជូនហើយសេវាកម្មព្យាបាលដូចជាការព្យាបាលចិត្តសាស្ត្រនិងការគ្រប់គ្រងថ្នាំមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់ចំពោះតម្រូវការសុខភាពផ្លូវចិត្តទេ។

A man holding one arm up in triumph

MHALA ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់។