រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ

រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ

A Journey of Restoration and Self-Expression

ខែ​មិថុនា 15, 2021 | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ A Journey of Restoration and Self-Expression

‘My Life Is New’

ខែ​មេសា 28, 2021 | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘My Life Is New’

‘MHALA Came Through for Me’

ខែ​កុម្ភៈ 19, 2021 | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘MHALA Came Through for Me’

‘2020 Was My Year’

ថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘2020 Was My Year’

"ជំនាញដែលខ្ញុំបានរៀនបានជួយម៉ាក់ខ្ញុំនិងខ្ញុំទទួលបានការងារ"

ខែវិច្ឆិកា ២៥, ២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘The Skills I Learned Helped My Mom and I Get Jobs’

‘I Did Everything Myself — But They Helped’

ខែកក្កដា ២៧, ២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘I Did Everything Myself — But They Helped’

‘I Am Focused on Getting My Life in Order’

ខែមិថុនា ២៤, ២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘I Am Focused on Getting My Life in Order’

T TAY បានជួយខ្ញុំចេញពីសែលរបស់ខ្ញុំ›

១២ ឧសភា ១២,២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘TAY Has Helped Me Come Out of My Shell’

I ខ្ញុំបានយកភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំហើយ ធ្វើឲ្យ វាមានកម្លាំង›

ខែមីនា ២៥, ២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘I Took My Weakness and Made it a Strength’

This នេះជាកន្លែងដែលអព្ភូតហេតុរបស់ខ្ញុំបានកើតឡើង›

ខែមីនា ២០ ២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘This Is Where My Miracle Happened’
"ជំនាញដែលខ្ញុំបានរៀនបានជួយម៉ាក់ខ្ញុំនិងខ្ញុំទទួលបានការងារ"

Angel ទទួលបានការចាប់ផ្តើមរបស់គាត់នៅឯកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរយុវជននៅជ្រលងភ្នំ Antelope ។ នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្តើមកសាងទំនុកចិត្តគាត់បានរៀនអំពីកម្មវិធីសេវាកម្មការងារទីបំផុតចូលរួមជាមួយក្រុមកែសំរួលការងារ។

Angel បាននិយាយថា“ ខ្ញុំបានធ្វើការជាអ្នកបម្រើនៅ MHALA អស់រយៈពេលប្រហែល ៣ ខែ។ នោះជាការងារដំបូងដែលខ្ញុំធ្លាប់មាន»។

After a few months, he transitioned to work development. Angel’s self-assurance continued to improve as he learned as much as possible from his weekly appointments with his employment coordinator, who shares that he never let the COVID-19 pandemic get in the way of his growth or his goals.

លោក Angel ពន្យល់ថា“ ពួកគេបានបង្រៀនខ្ញុំពីរបៀបដាក់ពាក្យសុំខ្លួនខ្ញុំទៅនឹងការងាររបៀបបង្កើតប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ខ្ញុំដើម្បីអំពាវនាវដល់និយោជក” ។ យើងក៏បានធ្វើបទសម្ភាសន៍បែបចំអកដែរ។ ពួកគេពិតជាបានជួយច្រើនណាស់។

As Angel’s skills got stronger, a job opportunity presented itself at the new Amazon Delivery Station in Palmdale. Through Zoom, he learned of all the requirements and information needed to apply. Angel applied everything he learned to secure his first job — and then he went one step further.

“ ខ្ញុំបានប្រើជំនាញដែលខ្ញុំបានរៀននៅ MHALA ដើម្បីជួយម៉ាក់ខ្ញុំដាក់ពាក្យសុំនិងសម្ភាសន៍នៅអាមេរិចសម្រាប់មុខតំណែងដូចគ្នា។ ហើយនាងក៏ចូលដែរ!”

Angel is more than a dozen MHALA members who have secured employment at Amazon center in the Antelope Valley. He and his mother remain proud employees of the e-commerce giant.