គាំទ្រ MHALA

សុខភាពផ្លូវចិត្តអាមេរិចនៃទីក្រុង Los Angeles ត្រូវបានចុះបញ្ជី 501c3 ។ វិភាគទានសប្បុរសធម៌របស់អ្នកចំពោះពួកយើងគឺកាត់កងពន្ធហើយនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅជាមួយតម្រូវការសុខភាពផ្លូវចិត្ត។

អ្នកអាចចូលរួមវិភាគទានតាមមធ្យោបាយណាមួយ - ហើយយើងសូមកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធីនីមួយៗ។

Group of three women and one man smiling at the camera