យើងចង់ឱ្យអ្នកក្លាយជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ MHALA ។

MHALA ផ្តល់នូវឱកាសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់មិនអស់នៅក្នុងទីតាំងជាច្រើន។ ភាគច្រើននៃការស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងកើតឡើងពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង ៩ ព្រឹកដល់ម៉ោង ៥ ល្ងាច

If you are interested in volunteering, please fill out the application included below. Or contact MHALA's Development Department at development@mhala.org.

សុខភាពផ្លូវចិត្តអាមេរិចនៃទីក្រុង Los Angeles
Attn: Development Department
២០០ ភីសិន Ave, ឈុត ៤០០
ឡងប៊ិច, CA ៩០៨០២

illustration of two hands with heart in the middle