បញ្ជីចំណាប់អារម្មណ៍ចាប់ផ្តើម

ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវគ្គលោតចាប់ផ្តើមនាពេលអនាគតសូមបញ្ចូលព័ត៌មានរបស់អ្នកខាងក្រោម។
Adult students in a classroom listening to a male professor