បន្ទប់ព័ត៌មាន

ប្រកាស​ថ្មីៗ

ចំណាត់ក្រុម

បណ្ណសារ

ជាមួយនឹងទីផ្សាររលកទីបី សហគ្រិន និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល MHALA លោក Charles Lew ស្វែងយល់ពីទំនាក់ទំនងរបស់របបអាហារទៅនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្ត

Man in dark suit

After meeting Dr. Christina Miller of Mental Health America of Los Angeles, Charles Lew was instantly captivated by her unwavering passion for the mental health community. But it was how MHALA had managed to curate an informative conversation around mental health from both a clinical and a non-clinical approach that impressed Lew the most. Continue reading — will open in a new tab.